Конкурс у области културних делатности Срба у иностранству

Kultura _ Ministarstvo

Конкурс у области културних делатности Срба у иностранству

У току је конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије у области културних делатности Срба у иностранству и припадника српског народа у земљама региона.

Министарство културе и информисања Републике Србије од 13.01.2021. године расписало је низ конкурса за суфинансирање пројеката из области културе и јавног информисања, за 2021. годину, у области културних делатности Срба у иностранству и припадника српског народа у земљама региона.

Преносимо вам комплетан текст конкурса у области културних делатности Срба у иностранству.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНЈА

СЕКТОР ЗА САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ

Расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2021. години

Предмет конкурса је: финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству.

Општи циљ конкурса је: подстицање стваралаштва и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета, а посебно у земљама региона (Мађарској, Hрватској, Румунији, Македонији, Албанији, Црној Гори, Босни и Hерцеговини и Словенији).

Програмски приоритети конкурса су:

– Очување српског националног, културног и језичког идентитета;

– Јачање стручних капацитета у области културе припадника српског народа у земљама региона;

– Програми намењени деци и младима;

– Истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије.

На конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству биће подржани пројекти који се односе на очување културног идентитета Срба у иностраснтву, а посебно у земаљама региона (Мађарској, Hрватској, Румунији, Македонији, Албанији, Црној Гори, Босни и Hерцеговини и Словенији) у циљу јачање капацитета, умрежавања и професионализације рада појединаца, установа и организација Срба у иностранству, а посебно у наведеним земљама, укључености деце и младих и мултукултуралности. Биће подржани пројекти из следећих области: визуелне уметности, сценског стваралаштва, књижевности и издаваштва, уметничке музике, изворног, народног и аматерског стваралаштва, културне делатности за децу и младе и научне, истраживачке и едукативне делатности у култури, истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије.

Најмањи износ који ће се финансирати и суфинансирати по пројекту: 120.000,00 динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурсу су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области културе одређене српске заједнице;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким стандардима.

На основу критеријума из става тачке 1) овог члана, посебно се оцењује значај пројекта са становишта:

-остваривања јавног интереса у области јавне културе;

-остваривање намене конкурса;

-усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-заступљености иновативног елемента у пројекту.

Утицај и изводљивост са становишта:

-усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-степена утицаја пројекта на квалитет културних активности циљне групе;

-мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

Капацитети са становишта:

-степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

Учесник на конкурсу из области културних делатности Срба у иностранству мора доставити следећа документа:

-Попуњен Формулар за за пријаву на конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области културне делатности Срба у иностранству у 2021,
-Детаљно разрађен опис пројекта,
-Детаљну спецификацију трошкова,
-Писмене препоруке две особе које су меродавне у области за коју се подноси пријава,
-Подаци о правном лицу/институцији, удружењу које подноси пријаву с потписаном изјавом о томе у коликом проценту рад правног лица/удружења финансијски подржавају градска управа, регион, односно државна управа земље у којој је организација/удружење регистровано,
-Подносилац пријаве регистрован ван територије Републике Србије потребно је да достави упутство о уплати на девизни рачун отворен код пословне банке са јасно назначеним СWИФТ и ИБАН кодом.
О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе и информисања.

Мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (видети на интернет страни: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi
Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

Право учешћа на овом конкурсу имају: установе, уметничка и друга удружења и организације/правна лица, а која су регистрована изван територије Републике Србије.

Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури, као ни организације и удружења регистрована у Републици Србији.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.

У обзир ће се узимати пријаве достављене:

-искључиво поштом (адреса: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд, са назнаком „К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2021. години“.
-у 4 примерка на Формулару за пријаву на К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2021. години.

Уколико један подносилац доставља више пројеката, за сваки пројекат подноси посебну пријаву.
На званичној интернет страни министарства www.kultura.gov.rs може се преузети Формулар за конкурс културних делатности припадника српског народа у региону и Формулар за извештај.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.

Конкурс за наведену област отворен је од 16. јануара 2021. године до 2. марта 2021. године.

Резултати овог конкурса ће бити објављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информације се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана од 12.00 до 15.30 часова: на телефон +381 11 3398-026, или мејл: mladen.veskovic@kultura.gov.rs 

Достављени материјали се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Извор: Министрарство културе и информисања Републике Србије

Остали и сви доступни конкурси Министарства културе и информисања за суфинансирање пројеката

Share